Общи условия за ползване на предоставяните от търговеца услуги

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този документ (заедно с всички документи, споменати тук) урежда условията и реда за използване и закупуване на продукти от Интернет страницата на www.terrapia.bg, независимо от технологичните средства, чрез които се осъществява достъпът до нея (по-нататък наричани „Общи Условия“). Всеки Потребител, който е изявил едностранно и недвусмислено желание за закупуването на продукти от Интернет страницата www.terrapia.bg, отправяйки заявка по реда и начините, описани тук, декларира, че се е запознал с настоящите Общи Условия, разбира тяхното съдържание, смисъл и последствия, и е съгласен с изпълнение на заявката така, както това е описано в настоящите Общи Условия.

По смисъла на настоящите Общи Условия Търговец е „Террапиа“ ЕООД, ЕИК 126018113, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 6, представлявано от управителя Николай Домусчиев – предприятието, отговорно за разпространението на продуктите, налични в Интернет – магазина www.terrapia.bg в търговската мрежа, продавайки упоменатите продукти както на Потребители, така и на търговци по смисъла на Търговския закон, при условията на снабдяване на едро и дребно. Търговецът притежава и менажира URL адресът www.terrapia.bg и е носител на всички права на интелектуалната собственост, свързани с него.

„Фарма трейд БГ“ ЕООД, ЕИК 203830245, със седалище и адрес на управление в гр. София, бил. „Шипченски проход, ПС – Електроника“ № 63, представлявано от управителя Николай Домусчиев, е предприятие, надлежно регистрирано по реда на Закона за храните в Българската агенция по безопасност на храните (регистрационен No 22090872) като обект за търговия с храни от неживотински произход, добавки в храните и хранителните добавки при условията на продажба на упоменатите хранителни добавки от разстояние по реда на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“). Търговецът и „Фарма трейд БГ“ ЕООД са свързани лица по смисъла § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон, като Търговецът разпространява продуктите, показани на Интернет магазина www.terrapia.bg въз основа на вътрешно-фирмен договор с „Фарма трейд БГ“ ЕООД.

Търговецът изрично декларира, че продуктите, налични в Интернет магазина www.terrapia.bg, не са лекарствени и/или хранителни продукти и не могат да бъдат използвани като заместители на такива. За закупуването и употребата на продуктите не е необходимо наличието на рецепта от лекар, но консултирането с такъв преди започване на приема им, е строго препоръчително. Търговецът не носи отговорност в случай на противопоказания и странични, нежелани реакции, причинени от продуктите, приети от

Потребител, който не се е консултирал преди това с лекар относно приемането им с оглед на неговото/нейно общо здравословно състояние и особености. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност пред Потребителя в случай, че продуктите бъдат употребени по начин или в количества, различни от посочените от Търговеца за съответния продукт.

Всеки Потребител, отправил заявка по реда на тези Общи Условия, се счита за осведомен за характера на продуктите така, както това е описано тук и декларира, че поръчва продуктите по собствено желание и вземайки предвид общото си здравословно състояние.

Чл.1 Търговецът публикува на адрес www.terrapia.bg:

1.1. описание на основните характеристики и изображение на всеки продукт от наличния към съответния момент асортимент;
1.2. продажната цена в лева, с включен ДДС, както и прогнозна тарифа за стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка за поръчки, когато същите не се квалифицират за безплатна доставка. Цената на транспортните разходи е съгласно тарифата на избраното трето лице – куриер съгласно действащата към съответния момент тарифа за транспортните разходи на упоменатото трето лице. Потребителят декларира, че разбира и приема, че условията на доставките може да бъдат различни като време и по стойност, в зависимост от критерии, зададени от третите лица – куриери. В случай, че продуктите се изпращат извън територията на Република България, Потребителят може да бъде задължен да заплати други приложими мита и такси, свързани с международна доставка на стоки и продукти, включително, но не само мито. Търговецът не носи отговорност за действията и/или бездействията на третите лица – куриери и не носи отговорност за дефекти и/или погиване на продуктите след момента на предаане на владението на третото лице – куриер. Всички претенции, рекламации и/или други искове, поизтичащи от действията и/или бездействията на третите лица – куриери, следва да бъдат предявени към последните;
1.3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора. Търговецът приема плащане онлайн – чрез алтернативни средства за разплащане (например трети страни като еPay.bg, използвайки функционалността за извършване на плащане посредством дебитна и/или кредитна карта), банков превод, както и чрез наложен платеж – при физическа доставка на продуктите и тяхното надлежно приемане от страна на Потребителя. Всеки Потребител има право да направи заявка за поръчка на Интернет магазина www.terrapia.bg както като регистриран потребител (със създаден личен профил на страницата www.terrapia.bg), така и като гост; Търговецът не дискриминира Потребителите в зависимост от наличието или липса на регистрация и не предоставя по-благоприятни условия на някоя от двете групи Потребители;
1.4. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които продуктът може да бъде върнат, с изключение на случаите по ЗЗП;
1.5. всякаква друга информация, която Търговецът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на продукта от последния.

Чл. 2. Търговецът си запазва правото да изменя цените на продуктите, показани на Интернет магазина www.terrapia.bg, по собствено усмотрение по реда и в сроковете, описани тук. 14-дневният срок по чл. 23 не се прилага в случай, че Търговецът реши да намали стойността на продуктите, в полза на Потребителя. В този случай, промяната може да бъде отразена незабавно, без необходимост от допълнително уведомяване на Потрбителя.

Търговецът си запазва правото да прави промоции, да издава подаръчни карти и ваучери, както и да раздава точки на лоялни клиенти и преференциални условия – тогава, когато това е отразено в нарочна политика и сведено до знанието на Потребителя.

Чл. 3. Продуктите, публикувани в Интернет магазина на www.terrapia.bg. не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца. При липса на складова наличност от заявения продукт, Търговецът уведомява Потребителя в срок до 3 дни за изчерпването му чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения от последния телефон.

Срокът по предходното изречение може да бъде различен в случай на национални празници и официални за Република България неработни дни.

Чл.4. Договорът за продажба от разстояние поражда действие между страните след проверка на наличността на продукта – предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Потребителя телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес. С потвърждение на поръчката се сключва договор за продажба от разстояние. С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Потребителят се съгласява с условията, при които продуктът ще бъде доставен. С тази клауза се уреждат индивидуалните договорни отношения между страните.

II. ЗАЯВКА

Чл. 5. За да извършва валидна заявка за закупуване на предлаганите в www.terrapia.bg продукти, Потребителят трябва да предостави изискуемите и верни данни, включително, но не само: вид на продукта, количество, три имена, адрес за доставка, телефон и/или електронна поща и други, съгласно Политиката за обработка на личните данни на Търговеца.

Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на поръчка, са верни, пълни и точни. Търговецът не носи отговорност за неосъществена заявка и/или доставка в случай, не предоставени неверни или непълни данни от страна на Потребителя.

Чл.6. Подаването и извършването на заявка за закупуване на продукт се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида, размера (там, където това е приложимо) и количеството на продукта, и потвърждение на вида и размера на продукта чрез натискане на виртуален бутон „Купи”, обозначен срещу съответния продукт, последвано от бутон „Преглед на количката“, идентифициране на начина на плащане, избор на начин на доставка и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчване”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на продукта и начина на плащането му.

При успешно завършена заявка Търговецът уведомява Потребителя за това на посочения електронен адрес. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. В случай на недостатъчна наличност на някой от избраните продукти, Търговецът следва да уведоми Потребителя за това по реда на чл. 3 от тези Общи Условия.

Чл.7. С успешното завършване на заявката за покупка на продуктите от каталога на Интернет магазина www.terrapia.bg, Потребителят изразява своето „онлайн” (дистанционно) съгласие с настоящите Общи Условия и се счита обвързан с клаузите им.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на тези Общи Условия, така и за направената заявка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.terrapia.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за извършване на поръчката и доставката, и в съответствие с Политиката за обработка на личните данни на Търговеца.

Търговецът събира IP адреси с цел поддържане на администрацията на системата и осъществяване на контрол върху ползването му. Когато Потребителите поискат да посетят страници от сайта на www.terrapia.bg, сървърите на Търговеца се свързват към IP адреса на Потребителя.

III. ДОСТАВКА

Чл. 8.Продуктът се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, така, както той е определен от третото лице – куриер.

Чл.9. Продуктът се предава на адреса за доставка, посочен от Потребителя или на трето лице

9.1. представител на Потребителя, което се намира на адреса за доставка и приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на продукта Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на продукта в този срок съгласно политиката за броя посещение на третото лице
9.2. куриер, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените продукти.
Потребителят може да потвърди желанието си да получи продукта на друг адрес, като поема всички разходи по пренасочването на пратката.

Чл. 10. Веднага след доставката, продуктите следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или третото лице – представител, което се намира на адреса за доставка, предоставен от Потребителя. Всякакви явни дефекти (повреди, удари, нарушена цялост на продукта и други щети) следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца.

В случай, че бъде установено наличие на дефекти, които са се получили при транспортирането на продукта, отговорност носи третото лице – куриер и всички искания от страна на Потребителя следва да бъдат насочени към упоменатото трето лице – куриер.

Чл. 11. Когато доставения продукт явно не съответства на заявения за покупка от страна на Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед при доставка, Потребителят може да иска доставения му продукт да бъде заменен със съответстващ на направената от него заявка за покупка в срок от 24 часа от получаването на доставката като използва средставата за комуникация, посочени в тези Общи Условия.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.12. Потребителят има право:

12.1. на достъп в режим онлайн до Търговеца, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, за които Търговецът обективно не носи отговорност;
12.2. на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
12.3. да получава информация във всеки момент за състоянието на успешно направената заявка;
12.4. да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение или неустойка, като върне закупения от него продукт в рамките на 14 календарни дни от датата на закупуване на продукта. За тази цел продуктът следва да бъде върнат в оригиналната си кутия или опаковка, без следи от употреба или нарушени цялост и търговски вид, с ненарушени търговски стикери и информационни фирмени листовки, без замърсявания, липсващи части или опити за отстраняване на елементи и/или липсващи документи, съгласно наредбите на чл.55 от ЗЗП. Потребителят декларира, че разбира, че, поради особеността на продаваните продукти (а именно – хранителни добавки), заплатените цена и разноски за върнат продукт, който не отговаря на условията от предходното изречение, не могат да бъдат възстановени. Куриерските/транспортните/ разходи за връщането на закупения продукт са за сметка на Потребителя. Търговецът е длъжен да възстанови всички надлежно заплатени суми в пълен размер до 30 календарни дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ по посочен от Потребителя начин (чрез банков превод на посочена от Потребителя банкова сметка). За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговеца, като използва и попълни Формата за отказ от покупки и изпрати същата на електронната поща на Търговеца, а именно: sales@terrapia.bg или се свърже с него по телефон на: 0885 52 18 00, като в този случай страните ще се уговорят по какъв начин да стане предаването на формата от страна на Потребителя.
12.5. при възникнали проблеми във връзка с неуредени въпроси, Потребителят има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес или към компетентни органи така, както те са посочени в настоящите Общи Условия.

Чл. 13. Потребителяте длъжен:

13.1. да опази своето потребителско име и парола, в случай на регистрация на Интернет магазина www.terrapia.bg, като носи отговорност за всички действия, които се извършват от негово име и за негова сметка, включително или от трето лице, чрез използване на потребителското име и паролата на Потребителя. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. Потребителят единствен носи отговорност за смяна на паролата си в случай, че има основателни подозрения, че акаунта му е бил компрометиран.
13.2. да заплати цената на поръчката си, според обявения начин на страницата www.terrapia.bg.
13.3. да посочи точна и вярна информация за осъществяване на доставка като предостави, включително, но не само: име, телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
13.4. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Търговеца;
13.5. да получи продукта;

Чл. 14. Всеки потребител, се задължава да се придържа към Политиката за допустимо ползване (Acceptable Use Policy) на Търговеца, а именно:

14.1. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
14.2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
14.3. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
14.4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.terrapia.bg услуги;
14.5. да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
14.6. да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
14.7. да не извършва злоумишлени действия;
14.8. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват Интернет магазина;
14.9. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
14.10. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, който не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
14.11. да не възпроизвежда съдържанието на www.terrapia.bg в други Интернет магазини и/или медии, без изричното писмено съгласие на Търговеца;
14.12. да не използва автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от Интернет магазина www.terrapia.bg;
14.13. да не копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от www.terrapia.bg , без изрично писмено разрешение на Търговеца;
14.14. да не претоварва www.terrapia.bg с фиктивни заявки или друга информация (flood);
14.15. да не разпространява чрез www.terrapia.bg порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица;
14.16. да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.terrapia.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Търговеца и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл. 15. При неспазване на задълженията си, Потребителят дължи на Търговеца обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от съответното неизпълнение от страна на Потребителя. В тези случаи Търовецът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 16. Търговецът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.terrapia.bg

Чл. 17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право:

17.1. по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и едностранно по преценка на Търговеца да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.terrapia.bg;
17.2. да събира, използва и съхранява информация, отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани или не, в съответствие с Политиката за обработка на личните данни. Информацията по предходното изречение може да бъде използвана от Търговеца за целите на предоставянето на продуктите и услугите от Интернет магазина www.terrapia.bg, участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales@terrapia.bg или изначална липса на съгласие от страна на Потребителя. Търговецът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Политиката за обработка на личните данни;
17.3. да инсталира на компютрите на Потребителите „бисквитки“/кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Използването на „бисквитките“/кукитата се извършва в съответствие с Политиката за бисквитки на Търговеца.
17.4. да сключва договорни отношения с други търговци по смисъла на Търговския закон на Република България, като тези договорни отношения ще бъдат предмет на нарочни двустранни, възмездни сделки, уреждащи покупки на едро и дребно. В този случай Тъговецът си запазва правото да прави отстъпки от цените, посочени на Интернет магазина www.terrapia.bg, вземайки предвид обема на направените от тези търговци поръчки. Настоящите Общи Условия се прилагат към тези търговци в своята цялост.

Чл.18. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен:

18.1. да прехвърли върху Потребителя собствеността на заявения от него продукт, да достави в срок заявения продукт – доколкото това зависи от него, а не от третото лице – куриер, да проверява за техническа изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен (без да се нарушава цялостта на опаковката);
18.2. да полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална.

Чл. 19. В допълнение към всички останали разпоредби, уреждащи отговорността на Търговеца по смисъла на тези Общи Условия, Търговецът не носи отговорност:

19.1. за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
19.2. не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
19.3. доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя продукти не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
19.4. за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от Потребителя, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца;
19.5. доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
19.6. за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
19.7. за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание;
19.8. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва Интерет магазина www.terrapia.bg.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 20. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи Условия или Политиката за защита на личните данни. Търговецът защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи Условия, Търговецът може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора за продажба на продуктите, предлагани от Търговеца от разстояние. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 21. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията, изискуема по силата на закона.

Чл. 22. С успешното завършване на заявката, Потребителят се съгласява Търговецът да предостави личните му данни на третото лице – куриер с цел – успешна доставка на заявените продукти. Търговецът се задължава да поиска и съхрани изричното съгласие на Потребителя преди завършването на всяка отделна поръчка, независимо дали Потребителят поръчва през регистриран личен профил или като гост в Интернет магазина www.terrapia.bg.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 23. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца по собствено усмотрение. Търговецът е длъжен да изменя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи Условия и в зависимост от обнародвани промени в българското законодателство. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите Условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на Потребителите да се запознаят с тях, но не по-кратък от 14 календарни дни.

В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените или ако продължи да използва услугите на Търговеца/да поръчва неговите продукти, то той се счита, че е приел промените без възражения и е обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Чл. 24. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи Условия, това няма да причини недействителност в тяхната цялост, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Съответните органи за алтернативно решаване на спорове, към които може да се обърнете:
– Алтернативно решаване на спорове
или
– да използвате сайта за онлайн решаване на спорове и да получите повече информация и да се обърнете към Комисия за защита на потребителите.

Чл. 26. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Титуляр на електронния магазин:
Фирма: „Террапиа“ ЕООД
Седалище: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Слатина, ул. „АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ“ № 6
ЕИК: 126018113
Отговорно лице: Николай Домусчиев
Телефон за връзка: 0885 52 18 00
e-mail: sales@terrapia.bg

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 27. За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Интернет магазин” е съставна и обособена част от уебсайт, като под „уебсайт“ се разбира обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. За целите на настоящите Общи Условия под Интернет магазин се разбира www.terrapia.bg.

„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

„Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни продукти, предлагани пряко на Потребителя.

„Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи Условия.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество продукт или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„Търговец по смисъла на Търговския закон на Република България“ е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; 2. продажба на стоки от собствено производство; 3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде; 4. търговско представителство и посредничество; 5. комисионни, спедиционни и превозни сделки; 6. застрахователни сделки; 7. банкови и валутни сделки; 8. менителници, записи на заповед и чекове; 9. складови сделки; 10. лицензионни сделки; 11. стоков контрол; 12. сделки с интелектуална собственост; 13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; 14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; 15. лизинг. Търговци са: 1. търговските дружества; 2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации. За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена тук.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„IP Адрес„ („IP address“)” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.