Политика за защита на личните данни на „Террапиа“ ЕООД

Настоящата политика („Политика“) урежда вида, срока, начина и целите, за които се събират, обработват, съхраняват и заличават личните данни („Лични Данни“) на Потребителите, както и правомощията на последните.

За целите на настоящата Политика, всички дефиниции носят значението, придадено им както в Общите условия на Търговеца, така и по отношение на защита на личните данни – значението, придадено им в националното законодателство на Република България и в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („ОРЗД“).

Настоящата Политика може да бъде изменяна по всяко време, едностранно от Администратора, като всички промени ще бъдат публикувани на Уебсайта на Администратора: www.terrapia.bg. Потребителят е длъжен да прави редовни справки на Уебсайта и да проче най-актуалната версия на Политиката.

За целите на настоящата Политика администратор на лични данни („Администратор“) е „Террапиа“ ЕООД.

 • Наименование “Террапиа” ЕООД;
 • ЕИК: 126018113;
 • Управител: Николай Домусчиев;
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 6
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, 1404, ул. Твърдишки проход 7
 • За връзка: е-mail: sales@terrapia.bg, телефон.: 0885 521 800.
 • За упражняване на законовите си права, Потребителят следва да се свърже с Администратора на гореупоменатите адреси и средства за комуникация.

  I. Цел и основание за събиране, обработка и съхранение на Личните Данни:
  Администраторът събира, обработва и съхранява Личните Данни на Потребителя единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на пордукти, по който Потребителят е страна, успешно приключвайки заявка за покупка на продукти от Интернет магазина https://terrapia.bg/” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>www.terrapia.bg;

 • Приемане на успешно приключена заявка за покупка на продукти от Интернет магазина www.terrapia.bg;
 • Заплащане на заявените продукти;
 • Доставка на заявените продукти на посочен от Потребителя адрес;
 • Изпращане на Търговски съобщения (маркетингови съобщения) – тогава, когато за това има изрично изразено съгласие от страна на Потребителя;
 • Cтатистическа обработка на търговска информация – когато това е приложимо.

  Основание: Администраторът на събира, обработва и/или съхранява повече Лични Данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел. За създаването на потребителски профил Администраторът събира IP адреса на Потребителя за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е детe.

  II. Видове Лични Данни:

  За осъществяване на целта, посочена в т. I тук, Администраторът събира, обработва и съхранява следните категории Лични Данни:

 • IP адрес;
 • Имена;
 • ЕГН – единствено и само, ако Потребителят изрично и едностранно изяви желание да му бъде издаден разходооправдателен документ (фактура) в качеството му на физическо лице;
 • Физически адрес;
 • Електронна поща;
 • Телефон за връзка;
 • Данни за дебитна и/или кредитна карта – тогава, когато това е избрано като метод за плащане и когато плащането се осъществява в информационната среда на www.terrapia.bg, а не чрез използване на посредник – дружество за извършване на онлайн разплащания.

  Администраторът не събира и не обработва чувствителни Лични Данни, в това число данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални и партийни организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

  III. Обработване на лични данни на деца:

  Администраторът не събира и не обработва Лични Данни на деца под 18-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото българско законодателство. В случай на случайно събиране на Лични Данни на дете, същите ще бъдат свеовременно изтрити.

  Администриране и използване на Уебсайта www.terrapia.bg. Потребителят може да оттегли своето съгласие и след отправяне на изрично искане в тази насока на адресите и средствата за комуникация, посочени по-горе.

  Оттегляне на съгласието за обработка на Лични Данни ще доведе до изтриване на личния потребителски профил на Потребителя и при следваща заявка Потребителят ще бъде помолен да предостави отново всички необходими Лични Данни, за да бъде осъществена продажбата и доставката на заявените от него продукти.