Правила на промоцията

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА: от 15-ти септември до 17-ти декември 2017 включително

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: закупуването на поне две опаковки от които и да е продукти в промоцията: Имунотерра/Imunoterra, Уротерра/Uroterra, Бронхотерра/Bronchoterra и Флекситерра/Flexiterra. Закупените опаковки могат да са от един или два различни продукта.

КАКВО ПЕЧЕЛИТЕ: всеки участник, закупил поне две опаковки от продуктите в промоция получава:

  • Безплатна доставка на покупката
  • Спирулина 50 капсули
  • Код за отстъпка 15%, валиден за всяка следваща покупка на сайта www.terrapia.bg до Коледа
  • Автоматично участие в лотария за 5 подаръчни карти за DM, всяка на стойност от 100 лв.

Забележки:

  • Полученият код може да се използва многократно до Коледа, за да закупите който и колкото искате от продуктите на сайта www.terrapia.bg с отстъпка от 15%. Ако закупите нови две опаковки от продуктите в промоция в посочения период, получавате отново безплатна доставка, 1 бр. Спирулина 50 капсули, Код за отстъпка 15%, валиден за всяка  покупка на сайта www.terrapia.bg до Коледа и Участие в томбола за 5 подаръчни карти, всяка на стойност от 100 лв.
  • Подаръчните карти за DM на стойност от 100 лв. важат за магазинната мрежа на DM в цялата страна и са за покупки по избор на стойност до 100 лв.

Официални правила на промоцията “Акция Имунна защита!”

I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА

1. Промоцията “Акция Имунна защита” /Промоцията/ се организира и провежда от „Террапиа” EООД, ЕИК 126018113, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 126018113, тел: 0885521800, официален производител на продуктите с търговска марка Террапиа /Организатор/.

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на сайта www.terrapia.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официалните правила, в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта www.terrapia.bg.

II. Територия

4. Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Продължителност на промоцията

5. Промоцията започва в 00:00:00 на 15-ти септември 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 на 17-ти декември 2017 г. включително (Период на Промоцията). Организаторът няма задължение и няма да носи отговорност за предоставяне на награди за продукти, закупени след края на промоцията.

5.1 Спечелилите в томболата за 5 подаръчните карти за DM на стойност от 100 лв., ще бъдат обявени на 18-ти декември 2017 на сайта www.terrapia.bg и на https://www.facebook.com/terrapiabg.

IV. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6. Участващите търговски марки и опаковки са хранителни добавки Имунотерра/Imunoterra, Уротерра/Uroterra, Бронхотерра/Bronchoterra и Флекситерра/Flexiterra (“Промоционални опаковки”).

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА:

7. За да участвате за спечелването на награда, трябва да направите следното:

7.1. Да закупите, които и да е два броя от Промоционалните опаковки.

7.2. Промоцията важи само за покупки през сайта www.terrapia.bg.

8. С всяка покупка на две промо опаковки на www.terrapia.bg, участникът получава 1 бр. Спирулина 50 капсули + Код за отстъпка 15%, валиден за всяка следваща покупка на сайта www.terrapia.bg до Коледа + Участие в томбола за 5 подаръчни карти DM, всяка на стойност от 100 лв.

9. След покупка на две промо-опаковки на www.terrapia.bg,участникът автоматично се включва в база данни за томбола за 5 подаръчни карти DM, всяка на стойност от 100 лв.

10. С всяка следваща покупка на две промо-опаковки на www.terrapia.bg,участникът увеличава шанса си в томболата за 5 подаръчни карти DM, всяка на стойност от 100 лв.

11. При спечелване на награда в томболата, участникът ще получи е-майл от [email protected] с указания за получаване на подаръчната карта от 100 лв.

VI. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

12. В Промоцията могат да бъдат спечелени на лотариен принцип 5 подаръчни карти, всяка на стойност от 100 лв., валидни за магазинната мрежа на DM в страната.

13. Всеки участник може да участва с повече от една покупка на промо-опаковки.

14. Участниците, спечелили награди от Промоцията, могат да получат наградите си по следния начин:

14.1. като предоставят точен адрес и телефон за връзка.

15. Награди се предявяват от спечелилите участници в срок до 12.02.2018 г. и Организаторът няма задължение за предоставяне на награди, предявени след тази дата.

16. Организаторът не носи вина за неполучаване на наградата при неточен адрес и телефон.

VII. Право на участие

17. Промоцията е отворена за участие на всички пълнолетни физически лица с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Террапиа” ЕООД, рекламна агенция “Силвър Адвъртайзинг” ООД , както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VIII. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

18. Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията, на базата на валидни покупки на промо-опаковки през сайта www.terrapia.bg

IX. Прекратяване на промоцията

19. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на стока е станало след обявяване на прекратяване на промоцията.

X. ОТГОВОРНОСТ

20. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.

21. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число:

  • За недоставяне на уведомлението за спечелване на награда на участник, ако телефонът на участника е бил изключен или в зона без обхват повече от 120 часа.
  • За възникнали технически проблеми по поддържането на сайта и системата.
  • Организаторът не носи отговорност в случай на посочена от Печеливш участник грешен адрес.

XI. Съдебни спорове

22. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен между двете страни по взаимна договорка, ако не – от компетентните съдилища на територията на Република България.

XII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С регистрирането на участието си в Промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.terrapia.bg при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.

24. Приемайки настоящите условия, потребителите, които предоставят свои лични данни, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани по електронен път oт „Террапиа” ЕOOД – в случай че това е необходимо за предоставянето и ползването на услугите или функционалностите на сайта www.terrapia.bg

25. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и използват от „Террапиа” ЕOOД, съгласно посоченото в Официалните правила на Промоцията.

26. „Террапиа” ЕOOД си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

XIII Официални правила

27. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.terrapia.bg за целия период на Промоцията. Допълнителна информация можете да получите след запитване чрез формата за обратна връзка в меню «Контакти» на уеб страницата www.terrapia.bg и на тел. 0885521800

28. С участието си в Промоцията, Участниците се ангажират да спазват условията на Официалните правила.